ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

Економу – Интернашънъл Шипинг Ейджънсиз ЕООД (“Дружеството”, Економу” или ние”) винаги е целяло да упражнява дейността си по етичен, законен и социално отговорен начин. Затова ние всеки ден полагаме усилия да градим и развиваме репутацията си не само като компания с качествено обслужване, но също така, основаваща дейността си на честност и почтеност.

И тъй като разбираме и вярваме, че зад този важен актив – нашата репутация – стоят умовете, душите и упорития труд на хората, които работят с нас – независимо дали става дума за наши служители или бизнес партньори, считаме, че е наша отговорност да създадем стабилна етична рамка за съвместната ни дейност.

Етичният кодекс на поведение (“Кодексът”) излага най-важните ценности на Дружеството, приложени в единни принципи, стандарти и практики, които изискваме от нашите служители, представители, мениджъри, акционери, изпълнители, подизпълнители, клиенти, доставчици, бизнес партньори и всички други лица, които работят за и/или с Економу.

Този Кодекс е част от условията за работа и е неразделна част от всички делови отношения, в които Дружеството встъпва и затова трябва да бъде внимателно прочетен и разбран.

 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

Общо съответствие

Всички служители и бизнес партньори на Економу са длъжни да се стремят надлежно да спазват законодателството на България и Европейския съюз и да се въздържат в своите дейности от нарушаване на търговски, данъчни, митнически, наказателни или административни задължения, които могат да възникнат във връзка с отношенията им с Дружеството или могат да повлияят на Дружеството.

 

Правила за борба с корупцията

Економу не толерира по никакъв начин корупция и подкупи, които по смисъла на българското законодателство възникват, когато лице, заемащо висша публична длъжност, злоупотребява с властта си, нарушава или не изпълнява служебните си задължения, за да получи пряко или косвено материално или нематериално облага за себе си или за други лица, на което иначе не биха имали право.

Ето защо, Дружеството съветва своите служители и бизнес партньори винаги да бъдат внимателни, когато извършват бизнес с лица, заемащи висши публични длъжности, както са посочени в чл. 6, ал. 1 от Българския Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Принципите за борба с корупцията и подкупността трябва да се тълкуват в широк смисъл. Никога не трябва да се предлагат или да се дават при поискване каквито и да е облаги, включително пари, нито като поощрение, нито като възнаграждение, на който и да е държавен служител или друг представител в частно дружество, с цел да се получи благоприятно решение за Дружеството или за трета страна.

Също така е забранено на служителите, управителите и другите представители на Дружеството да получават каквито и да е подаръци или облаги от трети страни, като доставчици, клиенти или сътрудници, както и от конкуренти на Дружеството, освен ако това е подарък на ниска стойност и в съответствие с обичайни бизнес практики.

Пълното спазване на приложимите закони за борба с корупцията е задължително и всякакви опити или съмнения за участие в корупционни схеми от страна на служители и/или бизнес партньори на Економу могат да бъдат последвани от възможно най-строги санкции.

 

Забрана за пране на пари и укриване на данъци

Економу поддържа бизнес отношения само с уважавани и честни партньори, участващи в законни търговски дейности и няма да има отношения с физически или юридически лица, свързани по какъвто и да е начин с изпиране на пари или финансиране на тероризъм, нито ще позволи неговите финансови средства да се използват за незаконни цели. Дружеството също така винаги ще отказва извършването на дейност по начин, който подпомага или улеснява укриването на данъци от страна на неговите доставчици, клиенти или други трети страни.

В полза и на двете страни, Економу насърчава своите партньори да поемат подобни ангажименти: винаги да действат в съответствие с данъчното законодателство, законодателството срещу изпиране на пари и финансирането на тероризма.

 

Забрана за кражба и измама

Економу изисква от своите служители надлежно опазване имуществото на Дружеството от кражба, повреда, злоупотреба и неправилно разпореждане. Извършването на кражба на имущество на служител и/или на Дружеството и каквато и да е измама са забранени и ще бъдат преследвани по надлежния ред.

 

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Равенство, уважение и липса на дискриминация

Дружеството не допуска и няма да допуска каквато и да било дискриминация, тормоз или преследване. Всички служители и бизнес партньори трябва да бъдат третирани с уважение и да им се предоставят равни възможности и условия. Забранена е каквато и да е пряка или непряка дискриминация въз основа на пол, раса, националност, етническа принадлежност, гражданство, религия или убеждения, образование, политическа принадлежност, личен или социален статус, увреждания, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или имуществено състояние. Всяко поведение, жестове, думи или физически контакт, които са принуждаващи, заплашителни, обидни или могат да се възприемат като сексуален, психически или физически тормоз, са забранени.

 

Здравословни и безопасни условия

Економу се ангажира да следва най-високите стандарти за здраве и безопасност по отношение на своите служители. Дружеството е приело и прилага надлежно Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд и внимателно следи и спазва всички български закони и подзаконови нормативни актове в тази насока.

 

Защита на личните данни

Економу се ангажира да защитава неприкосновеността на личния живот на физическите лица и да спазва приложимите закони за защита на личните данни и по-специално Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) на Европейския съюз и всички вътрешни закони и разпоредби в тази връзка. Дружеството надлежно е приело и прилага изцяло Вътрешните си правила за законосъобразно обработване и защита на личните данни в съответствие с всички относими закони.

В своите договорни отношения Дружеството настоява бизнес партньорите му да пазят всички лични данни поверителни, когато това е приложимо, да ги използват само за разрешени цели, като прилагат високо ниво на стандарти, които никога не трябва да са под законовите, договорните или други обвързващи задължения, които могат да имат отношение.

 

ПРОФЕСОНАЛИЗЪМ И ДОБРОСЪВЕСТНОСТ

Антитръст и лоялна конкуренция

Економу вярва, че лоялната конкуренция на пазара е ключът към икономическия растеж и просперитет и спазва всички приложими закони относно антитръстовата политика и лоялната конкуренция. Дружеството изисква от своите служители винаги да бъдат внимателни при взаимодействие с конкуренти на Дружеството и да не обсъждат цени и други условия на сключените от Дружеството договори, както и да не искат или получават нежелана информация от конкуренти по тези въпроси.

Економу също така изисква от бизнес партньорите да избягват събирането или споделянето на конкурентно чувствителна информация като списъци с клиенти или информация за цените и отстъпките.

 

Наркотици и алкохол

Притежанието или употребата на вещество, забранено от закона не се толерира и на работното място. Консумацията на алкохол или наркотици на работното място не е разрешена. Извън работното място и в рамките на бизнес срещи консумацията на алкохол е допустима само когато е обективно приемлива и в такива случаи тя трябва да бъде в умерени количества, и в съответствие с местните обичаи, приложимите закони и етичните нрави.

 

Лоялност и конфликт на интереси

Економу ръководи бизнеса си по честен и етичен начин и очаква същото поведение от страна на своите служители и партньори.

Служителите на Дружеството се очаква да бъдат винаги лоялни към него и да избягват потенциални конфликти на интереси, включително всякакъв вид конкурентни дейности. Конфликт възниква, когато служителят има или може да има лични интереси, които пречат на обективното изпълнение на работата му/й или засягат бизнес решенията му/й. За да се предотврати какъвто и да е конфликт на интереси, служителят винаги трябва да се обръща към управителния орган на Дружеството, в случай че има съмнение за конфликтна ситуация. На служителите и управителите на Дружеството е забранено и да предлагат или приемат каквито и да било парични облаги или подаръци, за да получат бизнес предимства, на които иначе не биха имали право. Разрешени са само непарични подаръци с минимална стойност (напр. цветя, химикалки, тетрадки, чаши и др.) или подаръци, предоставени по повод местен празник или бизнес събитие и само ако са адекватни по характер и стойност и са в съответствие с обичайните добри търговски практики.

Економу никога няма да позволи преференциално отношение към някой партньор поради предлагане на подаръци, развлечения или други ценности от негова страна. Затова контрагентите на Економу трябва да се въздържат от предлагане на подаръци на служителите и управителите на Дружеството, в опит да повлияят на нашите бизнес решения или да спечелят предимство пред други партньори.

 

Интелектуална собственост и поверителност

Дружеството цени своята интелектуална собственост и поверителната си корпоративна информация. Служителите и партньорите на Дружеството нямат право да разкриват поверителна информация, която са получили по време на работата си, освен в случаите, когато това е необходимо за законни бизнес цели и получателят на информацията се е съгласил да запази нейната поверителност, или когато разкриването се изисква по закон. Поверителната информация включва, но не се ограничава до информация за Дружеството, която не е публично известна, включително неговите дейности, финансово състояние, оперативни резултати, бизнес документация, списък с клиенти и информация за клиенти и доставчици, както и всякаква друга търговска информация, получена от или свързана с бизнес дейностите на Дружеството, обозначена или не като „поверителна“ и др.

Служителите и партньорите също така нямат право да използват, разпространяват или възпроизвеждат каквито и да са носители на интелектуална собственост на Дружеството без предварителното съгласие на Дружеството.

 

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Економу активно се интересува от състоянието на нашата планета и глобалните екологични въпроси и се стреми да допринася за постигане на непрекъснато подобряване на опазването на околната среда. Дружеството спазва всички български закони по отношение на опазването на околната среда и полага всички усилия за популяризиране на екологични практики. Дружеството не толерира нарушения на екологичните правила, разпоредби или закони във връзка с опазването на околната среда.

Описаните по-горе ценности са основите на бизнеса на Економу и са от голямо значение за нашия успех и развитие. По тази причина всички служители и партньори на Дружеството се насърчават да приемат като лична отговорност спазването и прилагането на стандартите и практиките, посочени по-горе, и винаги да докладват на представителите на Дружеството за нарушения на този Кодекс. От своя страна Економу ще положи всички усилия за обективна и цялостна проверка на фактите и за предприемане на необходимите мерки.

Принципно вярваме, че спазването на конкретен Етичен кодекс на поведение е основен актив, който изгражда отношенията на Дружеството с нашите служители и с всички лица, с които Економу си сътрудничи. Не се толерира нарушаване на правилата и стандартите, предвидени в Кодекса, а за нарушителите се предвиждат дисциплинарни действия.